Co-Chairs

Kaoping Song, Daqing Petroleum Institute, China
Xiande Zhao, The Chinese University of Hong Kong