Local Organizing Committee
Chair: Guorui Miao Northwest Power Construction Company, Xi'An, China

Members:

Zhiliang Gao
Xiaoming Feng
Yin Jiang
Bing Cao
Qiping Gu
Xiaohu Yang

Changan Unversity, Xi'An, China
Changan Unversity, Xi'An, China
Xi'An Gaohua Electric Industrial Co., Ltd., Xi'An, China
Shanxi Come on Co., Ltd., Xi'An, China
Xi'An Tangcheng Co., Ltd., Xi'An, China
Xi'An College of Statistics, Xi'An, China