Conference Committee  GENERAL CHAIR
 

Jiuping Xu, Sichuan University, Chengdu, China
 

PROGRAM COMMITTEE
 
Chairs

Xiande Zhao, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Jinxing Xie, Tsinghua University, Beijing, China
 
Members

Tung-Shou Chen, National Taichung Institute of Technology
Wai Man Cheung, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Jung-Hsien Chiang, National Cheng Kung University
Wen-Kuang Chou, Providence University
Haiqing Cui, Daqing Petroleum Institute, Daqing, China
Mitsuo Gen, Ashikaga Institute of Technology, Japan
Kakuzo Iwamura, Josai University, Japan
K. K. Lai, City University of Hong Kong, Hong Kong
R.S.M. Lau, Hong Kong University of Sciences and Technology, Hong Kong
Jie Lu, University of Technology Sydney
Kwang Hyung Lee, KAIST, Korea
Eldon Y. Li, Cal Poly-San Luis Obispo, USA
Lei Li, Hosei University, Koganei, Tokyo, Japan
Baoding Liu, Tsinghua University, Beijing, China
Kaoping Song, Daqing Petroleum Institute, Daqing, China
Jerry C. Wei, University of Notre Dame, USA
Jiuping Xu, Sichuan University, Chengdu, China
Hong Yan, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 

ORGANIZING COMMITTEE
 
Chairs

Kaoping Song, Daqing Petroleum Institute, Daqing, China
Guorui Miao, Northwest Power Construction Company, Xi'An, China
 
Members

Yian-Kui Liu, Tsinghua University, Beijing, China
Mei Lu, Tsinghua University, Beijing, China
Xianyu Wang, Sichuan University, Chengdu, China
Ruiqing Zhao, Tsinghua University, Beijing, China