Xiaoyu Ji  Ph.D
 

Lecturer


School of Business

Renmin University of China 
Beijing 100872, China 
http://orsc.edu.cn/~xyji
Email: xyji@ruc.edu.cn;

         jixiaoyu@tsinghua.org.cn
Tel: +86.10.82500562   

 Office:  Shunde Business Building, Room 928                                                                                                                                                   Enter >>>>