11 months


Date: 22 April - 21 May, 2005
Place: Ganzhou, Jiangxi