1 year


Date: 22 May - 21 June, 2004
Place: Ganzhou, Jiangxi