9 months


Date: 22 February - 21 March, 2005
Place: Ganzhou, Jiangxi