1 year + 1 month


Date: 22 June - 21 July, 2005
Place: Ganzhou, Jiangxi