1 year + 11 months


Date: 22 April - 21 May, 2006
Place: Ganzhou, Jiangxi