2 years


Date: 22 May - 21 June, 2006
Place: Ganzhou, Jiangxi