1 year + 9 months


Date: 22 February - 21 March, 2006
Place: Beijing including Tsinghua campus, Qingwu's office and Boya Deyuan of Xierqi ( 2006. 2. 22 - 3. 2 ) and Ganzhou of Jiangxi ( 2006. 3. 3 - 3. 21 )