Prof. Tian Zheng
Department of Statistics
Colombia University, US


Homepage of Prof. Tian Zheng
stat.columbia.edu/~tzheng


Prof. Jiawei Liu
Department of Mathematics and Statistics
Georgia State University, USHomepage of Prof. Jiawei Liu
http://www.mathstat.gsu.edu/~matjxl/


Prof. Lan Wang
School of Statistics
University of Minnesota, USHomepage of Prof. Lan Wang
http://www.stat.umn.edu/~lan/


Prof. Zhiqiang Tan
Department of Biostatistics
Johns Hopkins University, US


Homepage of Prof. Zhiqiang Tan
http://www.biostat.jhsph.edu/~ztan/


Li Cao
Department of Math and Statistics
University of Maryland, USHomepage of Prof. Jiawei Liu
http://www.math.umbc.edu/~caoli1/


Dr. Jifeng Yao
Computer Company
Shanghai, ChinaHomepage of Dr. Jifeng Yao
rdcps.ac.cn/homepage/crazyyao